Александар Велимовиќ, род.1932г., во с.Сурлица-Србија, жувее во с.Дубровница од 1958г. Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Александар Велимовиќ, род.1932г., во с.Сурлица-Србија, жувее во с.Дубровница од 1958г.