P_000014 Фотографија Edit

Summary

Component Unique Identifier
P_000014
Level of Description
Series

Dates

  • 1999 (Creation)

Subjects

Notes

  • Abstract

    МУЛТИКУЛТУРНИТЕ И ЕТНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕТИРИ ВЕЛЕШКИ СЕЛА

    Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ и д-р Ѓорѓе Младеновски, редовен професор на Институт за социологија (ИС) при Филозофскиот факултет од Скопје.

    Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓе Младеновски; асс. м-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и студенти од ИЕА и ИС.

    Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија. http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/VELES/indexV_mak.htm

External Documents

Components