P_000839 фотографија Edit

Summary

Component Unique Identifier
P_000839
Level of Description
Series

Dates

  • 2000 – 2003 (Creation)

Subjects

Notes

  • Abstract

    2000-2003 ТРАДИЦИСКИТЕ КУЛТУРИ НА СЛОВЕНИЈА И НА МАКЕДОНИЈА (меѓународен проект) Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ, Македонија и д-р Божидар Језерник, редовен професор на Одделение за етнологија и културна антропологија, Словенија. Учесници: Институт за етнологија и антропологија: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска. Одделение за етнологија и културна антропологија: проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; доц. д-р Мирјам Менцеј; доц. д-р Рајко Муршич и Михаела Худеља. Финансиска поддршка: Министерствата наука на Република Македонија и на Република Словенија.

External Documents

Components